Predarea și actul educațional

Predarea și actul educațional

Procesul educațional în grădiniță se bazează pe o îmbinare armonioasă a metodelor tradiționale și moderne de predare-învăţare. Predarea se face în mod creativ, prin stimularea atenţiei şi a creativităţii copiilor. Introducerea vocabularului precum şi exersarea/ perfecționarea sa se face prin joc, imagini, poveşti, joc de rol, întrebări şi răspunsuri, prin folosirea de imagini, grafice şi materiale ilustrative, prin implicarea activă a fiecărui copil în actul de predare-învăţare, prin comunicare nonverbală sau limbajul corpului, etc.

‘‘Fiind o grădiniță cu limba de predare germană la nivel matern, activitatea nostră are ca obiectiv primordial însușirea limbii germane și a elementelor de cultură specifice.

Alegerea subiectelor tematice şi lingvistice se orientează după interesul copilului şi după capacitatea şi pregătirea lui pentru învăţare. Subiectele corespund şi amplifică interesul copilului, se adresează sentimentelor lui, stimulează angajamentul, fantezia şi creativitatea lui.

Temele abordate completează şi diferenţiază imaginea lumii pe care copilul şi-o construieşte sau deja a construit-o în limba maternă. Ele urmează o progresie semantică şi pragmatică şi renunţă în mare măsură la o progresie gramaticală. Subiectele sunt pe cât posibil mijlocite prin materiale de învăţare autentice. Se folosesc tipuri de texte simple ca de exemplu rime, cântece, proverbe, basme, povestiri.

Pentru a putea dezvolta competenţele de limbă în domeniile de calificare auz, vorbit, citit şi scris şi capacitatea comunicativă de acţiune în cotidianul copiilor, se utilizează vocabular şi structuri lingvistice adecvate mediului lor.

O şcolarizare pentru pronunţie este o parte integrată a ofertei noastre de învăţare. Pentru aceasta sunt utilizate mijloacele audio şi audiovizuale cu înregistrări în limba germană. O componentă esenţială pentru însușirea limbii germane o reprezintă mijloacele paralingvistice ca gestica şi mimica precum şi alte mijloace verbale strâns legate de dimensiunea socială şi culturală a utilizării limbii în limba-ţintă (forme de salut, expresii, forme de politeţe, şi altele).

Curricumul abordat este curriculum naţional aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5233/2008. Subiectele care stau la baza ofertei nostre educaționale se referă la teme generale care introduc vocabularul necesar prin introducerea copilului în diferite contexte:

 • eu şi familia mea/prieteni,
 • grădiniţa/şcoala,
 • jocuri,
 • hobby,
 • sport,
 • animale,
 • călătorii,
 • anotimpuri/vreme,
 • mâncare şi băutură,
 • corp/sănătate,
 • îmbrăcăminte,
 • serbări şi obiceiuri,
 • îmbrăcăminte,
 • protecţia mediului/relaţia durabilă cu mediul.

La alegerea subiectelor relevante parcurse şi a structurilor lingvistice sunt avute în vedere următoarele aspecte:

 • pronunţia și intonaţia corectă prin utilizarea exercițiilor de ascultare și vorbire;
 • utilizarea structurilor lingvistice şi folosirea limbii;
 • aplicaţiile şi exerciţiile de comunicare sunt oferite în structuri sintactice (cu precădere propoziţii principale și fraze), în special când este vorba de performanţe obţinute în comunicarea verbală directă;
 • procesul educațional nu trebuie confundat cu ora de gramatică, învățarea limbii germane decurge din aspectele de comunicare şi conţinut;
 • utilizarea mijloacelor de comunicare nonverbale;
 • situaţiile de comunicare sunt însoţite atât prin acţiuni susţinute practic (de arătat ceva, de imitat o acțiune etc.) cât şi prin mijloace non- şi paraverbale corespunzătoare ale limbajului corpului (gestica, mimica, limbajul corpului, contactul fizic, privire, intonaţie etc.). Prin dependenţa culturală mijloacele paraverbale pot să influenţeze decisiv reuşita sau eşecul comunicării.

Procesul instructiv educativ are la bază următoarele domenii experențiale propuse prin curriculum național:

 • Domeniul Limbă și Comunicare;
 • Domeniul Ştiinţă (cunoaşterea mediului/activităţi matematice); Aspecte privind cunoaşterea mediului. În cadrul temelor abordate se transmit noi experienţe şi cunoștinţe despre oameni şi mediu;
 • Domeniul Psihomotric;
 • Domeniul Om şi Societate (educaţie pentru societate/activităţi practice); Se urmăresc aspecte interculturale despre om şi societate, descoperirea cotidianului/datini şi obiceiuri din cultura germană bazate pe exemple şi aşezarea lor în contextul propriului mediu de viaţă;
 • Domeniul Estetic şi Creativ (educaţie muzicală/activităţi artistico-plastice).